ஸ்காபரோவில் எமது செப வழிபாடு நடைபெறும் இடம்:
Saint Matthew Church
3159 Lawrence Ave. East
Scarborough, Ontario
M1H 1A1

Christmas instrumental music

0:00/51:47

மிசிசாகாவில் எமது செப வழிபாடு நடைபெறும் இடம்:
St. Catherine of Siena 
Catholic Church
2340 Hurontario Street
Mississauga, Ontario
L5B 1N1

Bro.Jesu Thavarajan
(spiritual leader)
647-876-2734
brojesu@gmail.com

எமது இணையத்தளத்தில் இணைந்திருக்கம் உங்களை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன்.

இயேசுவை அறிவோம்!

இயேசுவில் வாழ்வோம்!

இயேசுவுக்காக வாழ்வோம்!


தூய ஆவியாரின் திருப்பொழிவால் திரு முழுக்கு பெறுவோம்!

அனைவரும் கரம் கோர்த்து இறை வார்த்தையை அறிவிப்போம்!

இறை அரைசைக் கட்டும்  இயேசுவின் சீடர்களாக வாழ்வோம்!

ஆண்டவர் இயேசுவின் ஆசீர் உங்களோடு இருப்பதாக!

 

E transfer மூலம் அன்பளிப்பு அனுப்ப
brojesu@gmail.com

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.