எமது வெள்ளிக்கிழமை செப வழிபாடு ஸ்காபரோவில் 
September-04-2020 முதல் வெள்ளிக்கிழமையில் இருந்து வளமைபோல்
மாலை 7.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகின்றது.
அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம்!
Saint Matthew Church
3159 Lawrence Ave. East
Scarborough, Ontario
M1H 1A1

செபக்குழு பொறுப்பாளர்:
ந.யேசு தவறாஜன்
Bro. Jesu Thavarajan
647-876-2734

brojesu@tamilnewlife.com

எமது செபவழிபாடுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு ஸ்காபரோவிலும்-மிசிசாகாவிலும் நடைபெறுகின்றது.

அனைவரும் வாரீர்!
இறை ஆசீர் பெறுவீர்!

எமது செபவழிபாடுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு நேரலையில் ஒளிபரப்பாகின்றது!

இணையுங்கள்! 

இறை ஆசீர் பெறுங்கள்!

E transfer மூலம் பணம் அனுப்ப
brojesu@gmail.com

குடும்பம்

வேதாகம பாடம்

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.