ஒன்ராறியோ அரசாங்க விதிகளுக்கு இணங்க எமது வெள்ளிக்கிழமை செப வழிபாடுகள் November - 27 - 2020 இல் இருந்து தற்காலிகமாக புனித மத்தேயு ஆலயத்தில் நடைபெறது.
ஒவ்வொரு வெள்ளிக் கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு நேரலையில் நடைபெறும்.
அனைவரும் நேரலையில் பங்குபற்றி இறை ஆசீரைப் பெற்றுக் கொள்ளவும்!

செபக்குழு பொறுப்பாளர்:
ந.யேசு தவறாஜன்
Bro. Jesu Thavarajan
647-876-2734

brojesu@tamilnewlife.com

எமது செபவழிபாடுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு ஸ்காபரோவிலும்-மிசிசாகாவிலும் நடைபெறுகின்றது.

அனைவரும் வாரீர்!
இறை ஆசீர் பெறுவீர்!

எமது செபவழிபாடுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு நேரலையில் ஒளிபரப்பாகின்றது!

இணையுங்கள்! 

இறை ஆசீர் பெறுங்கள்!

E transfer மூலம் பணம் அனுப்ப
brojesu@gmail.com

குடும்பம்

வேதாகம பாடம்

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.